Algemene voorwaarden en garantie bepalingen van Aannemersbedrijf Goedhart

De algemene voorwaarden en garantie bepalingen zijn van toepassing op alle uitgevoerde werkzaamheden van Aannemersbedrijf Goedhart.
De algemene voorwaarden en garantie bepalingen hebben wij kenbaar gemaakt op onze website, wij sturen ze op aanvraag kosteloos toe.

Garantie

Op werkzaamheden en geleverde materialen van of door Aannemersbedrijf Goedhart geleverd en geplaatst zit standaard 1 jaar garantie tenzij anders aangegeven staat. Dit kan zowel korter als langer zijn, echter alleen als het schriftelijk vermeld staat in de offerte of de factuur.
Werkt Aannemersbedrijf Goedhart voor u op ZZP basis dan geven wij geen garantie en zijn wij niet aansprakelijk te stellen omdat wij dan tegen een lager uurtarief werken dan normaal, tenzij er sprake is van opzet.

Algemenen voorwaarden

Wij handhaven de regels van het Arbo besluit, deze vervangen alle regels van de Arbo Wet en zijn gebaseerd op de Europese richtlijnen. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de Arbo regeling.

Aannemersbedrijf Goedhart is in het bezit van een geldig VCA certificaat, en werken conform deze veiligheidsregels.

Aannemersbedrijf Goedhart zal geen werkzaamheden verrichten waaraan bijzonder gevaar verbonden is, voordat dit geheel is besproken en veilig gesteld. De benodigde veiligheidsmaatregelen zullen wij ten allen tijde nemen, om zo veilig mogelijk werkzaamheden uit te kunnen voeren met de bevoegde personen. Alle benodigde elektrische gereedschappen en het klim- gereedschap, dat Aannemersbedrijf Goedhart tijdens het uitvoeren van werkzaamheden nodig heeft en gebruikt, wordt jaarlijks gekeurd door een daartoe bevoegd persoon of bedrijf en voorzien van een certificaat of sticker. Niet gekeurd elektrisch gereedschap of klimmateriaal zal niet worden gebruikt.

Als Aannemersbedrijf Goedhart bij u schade heeft veroorzaakt en u heeft dat zonder te melden aan Aannemersbedrijf Goedhart door een derden laten repareren dan zal Aannemersbedrijf Goedhart de kosten die daar voor in rekening zijn gebracht bij u niet vergoeden.

Aannemersbedrijf Goedhart is niet aansprakelijk in de volgende gevallen

Bij het boren in een muur, waarachter of waarin bijvoorbeeld een niet zichtbare waterleiding is weggewerkt, waar in dit geval door- heen wordt geboord. Hetzelfde geldt voor het instorten van de muur, het beschadigen van het stucwerk, het doorboren van gas/water/cv. of elektra leidingen.
Als Aannemersbedrijf Goedhart bijvoorbeeld de opdracht krijgt om een muur te slopen, of een kozijn weg te halen en er ontstaat gevolgschade aan het huis, dan is de opdrachtgever aansprakelijk. Hetzelfde geldt als Aannemersbedrijf Goedhart bijvoorbeeld niet volgens de gestelde normen kan of mag werken, dan tekent de opdrachtgever hiervoor een verklaring dat hij/zij alle aansprakelijkheid voor zijn rekening neemt en weet dat de uitvoering aldus niet is toegestaan.

Offertes

De offertes van Aannemersbedrijf Goedhart zijn standaard tot 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig. Offertes zijn in principe kosteloos en vrijblijvend aan te vragen bij Aannemersbedrijf Goedhart. Mocht het om een niet vrijblijvende offerte gaan of om een offerte, waarvoor Aannemersbedrijf Goedhart kosten bij u in rekening zal brengen, dan vraagt Aannemersbedrijf Goedhart hier vooraf mondeling of schriftelijk toestemming voor.

Opdrachten zijn voor ons eerst bindend na een schriftelijke bevestiging van Aannemersbedrijf Goedhart..

Alle offertes zijn standaard gebaseerd op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Niet standaard zijn de meerwerkzaamheden. Dit houdt in het uitvoeren van werkzaamheden, anders dan omschreven in de offerte. Die zullen wij doorberekenen op basis van nacalculatie.

Overmacht

Wij zijn gerechtigd ons op overmacht te beroepen in alle gevallen, waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijke,wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze wil of controle liggen. In dat geval worden onze verplichtingen opgeschort.

Opdrachten aanname beleid

Aannemersbedrijf Goedhart neemt opdachten aan op de volgende manier: mondeling per telefoon of per e-mail omdat alles rechtsgeldig is. In sommige gevallen kan Aannemersbedrijf Goedhart om een schriftelijke bevestiging vragen per e-mail of post. Aannemersbedrijf Goedhart factureert standaard pas nadat de werkzaamheden gereed zijn bij bedragen tot € 100,-. Bij bedragen boven de € 100,- kan Aannemersbedrijf Goedhart een betaling vooraf vragen of een gespreide betaling. Bijvoorbeeld 75 % bij opdracht, 15% halverwege de werkzaamheden en 10 % bij oplevering. Zo kunnen er tal van mogelijkheden zijn. Mocht u ons een opdracht hebben verschaft voor het uitvoeren van werkzaamheden en u trekt vervolgens de opdracht weer in, dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
Dit omdat er mogelijk al materialen gekocht zijn die weer retour moeten. Hier gaat tijd inzitten, die anders besteed zou kunnen worden. Wij zouden in die tijd andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen hebben voor een andere opdrachtgever. Hierdoor ontstaan er extra kosten die wij doorbelasten aan de opdrachtgever.

Betalingscondities

Alle door Aannemersbedrijf Goedhart geleverde materialen blijven eigendom van Aannemersbedrijf Goedhart totdat de laatste betaling is voldaan.
Als Aannemersbedrijf Goedhart de factuur verzendt dient deze binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn door de opdrachtgever. Wordt hieraan niet voldaan dan zal Aannemersbedrijf Goedhart een aanmaning sturen met de daarbij komende administratie kosten voor rekening van de opdrachtgever. Wordt ook hier geen gehoor aan gegeven noch betaald, dan zal Aannemersbedrijf Goedhart een laatste aanmaning sturen met de daarbij komende extra administratiekosten. Vervolgens stellen wij de opdrachtgever in de gelegenheid om binnen 7 dagen na dagtekening te reageren. Wordt ook hier geen reactie op gegeven en niet overgegaan tot volledige betaling dan zal Aannemersbedrijf Goedhart een incassoprocedure opstarten bij een daartoe bevoegd incasso bureau, voor rekening van de opdrachtgever.

Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.